“Landgoed Verwolde”

Goed om te delen

Ruiterroute Verwolde Reglement

LANDGOED VERWOLDE

REGELS VOOR RUITERS EN KOETSIERS

(versie 23 01 2015)

Speciaal voor ruiters en koetsiers onder de bewoners uit de directe omgeving heeft Landgoed Verwolde, in samenwerking met Stichting Geldersch Landschap en de gemeente Lochem, een ruiterroute opengesteld. Om deze route op lange termijn open te kunnen houden, is het belangrijk dat iedereen die er gebruik van maakt, zich aan de onderliggende regels houdt. Wij rekenen op uw medewerking!

Hoe vraagt u toestemming aan?

Stuur een een email naar sophia@landgoedverwolde.nl met uw verzoek.

U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk bericht omtrent uw aanvraag. Na toestemming mag u gebruik maken van de ruiterroute.

 

Voorwaarden voor het verkrijgen – en behouden – van toestemming.

Landgoed Verwolde is een particulier landgoed dat is opengesteld voor het publiek. Dit houdt in dat u als ruiter of koetsier ook wandelaars en fietsers kunt tegenkomen. Het is belangrijk dat iedereen rekening met elkaar houdt, want naast genieten gaat veiligheid natuurlijk voor alles! Daarom hebben wij de volgende regels opgesteld voor ruiters en koetsiers.

Op het moment dat u toestemming aanvraagt, verklaart u zich bereid deze regels te respecteren. Wij behouden te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

Van de ruiter en/of koetsier wordt verwacht dat hij/zij:

 • een eventuele auto en paardentrailer buiten Landgoed Verwolde en voor eigen risico parkeert;
 • op de aangegeven paden blijft. (De ruiterroute op Landgoed Verwolde is gemarkeerd met een zwart-geel bord, waarop een zwarte ruiter is afgebeeld.)
 • de kennis en vaardigheid heeft om met paard/pony/aanspanning veilig in het terrein en op de weg te rijden;
 • verantwoord om kan gaan met paard/pony c.q. de aanspanning;
 • zich als gast weet te gedragen in het terrein;
 • geen rommel of materialen in het terrein achterlaat;
 • anderen geen overlast of schade toebrengt;
 • verzekerd is tegen aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan Landgoed Verwolde en/of aan anderen;
 • indien met (een) kind(eren) onder de 16 jaar oud wordt gereden, hij/zij alle verantwoordelijkheid voor dit/deze kind(eren) draagt;
 • zich voorts houdt aan onderstaande specifieke (gedrags)regels.

Gedragsregels voor ruiters en koetsiers.

 

 1. Landgoed Verwolde en de ruiterroute zijn uitsluitend toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
 2. Maak gebruik van de rug (het midden) van de zandwegen. Op het verharde deel van de Jonker Emilelaan (de ‘oprijlaan’) rijdt u in stap in de berm (tenzij ter plekke anders aangegeven).
 3. Het is ten strengste verboden van de ruiterroute af te gaan.
 4. Als koetsier dient u er rekening mee te houden dat niet alle paden toegankelijk/begaanbaar zijn voor aanspanningen.
 5. (Delen van) paden en wegen die voor fietsers of wandelaars zijn ingericht, zijn verboden voor ruiters en koetsiers.
 6. Bij het passeren van wandelaars en/of fietsers op wegen en paden, dient u stapvoets te rijden en rekening te houden met medeweggebruikers.
 7. Bij slecht weer/slechte bodem verzoeken wij u niet vanaf de Olde Diek, over de enk, via de Jonker Emilelaan en achter de gracht langs (of vice versa) te rijden, omdat dit teveel schade toebrengt aan de paden.
 8. Het is ruiters ten strengste verboden over slagbomen heen te springen! Koetsiers kunnen de slagbomen op de Jonker Emilelaan openen en zijn verplicht deze direct na het passeren weer te sluiten.
 9. U dient zich te kunnen identificeren tijdens het rijden op de ruiterroute van Landgoed Verwolde.
 10. Bij wangedrag kan de toestemming (zonder verdere opgaaf van redenen) worden ingetrokken en kan worden besloten deze in het vervolg niet meer te verstrekken.

Leerling-ruiters op manegepaarden/-pony’s.

Voordat leerling-ruiters (op manegepaarden/-pony’s) gebruik mogen maken van de ruiterroute op Landgoed Verwolde, dient ook aan hen toestemming te zijn verleend. Bewijs van deze toestemming is het onder direct visueel toezicht rijden van en worden begeleid door een manege-instructeur, die zelf toestemming heeft gekregen om met leerling-ruiters gebruik te mogen maken van de ruiterroute op Landgoed Verwolde. Instructeurs brengen hun leerlingen op de hoogte van de geldende (gedrags)regels en dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven hiervan door hun leerlingen, bij overtreding waarvan de instructeur kan worden aangesproken en in uiterste situaties de toestemming kan worden ingetrokken.

Aansprakelijkheid

Ruiters/koetsiers/instructeurs zijn verantwoordelijk voor zowel hun eigen veiligheid als die van hun paard/pony/aanspanning. De eigenaren van Landgoed Verwolde kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor consequenties of schades die mogelijk ontstaan door het gebruikmaken van de ruiterroute.

Wij wensen u veel plezierige ritten toe!